Ubezpieczenie firmy – sposób na ograniczenie strat

Przez ubezpieczenie firmy, możemy rozumieć ubezpieczenie mienia, lokali i wszelkich zasobów należących do firmy albo – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności. Skupmy się na tym drugim – OC firmy.

Ubezpieczenie firmy – dla kogo

Wiele firm, na przykład te świadczące usługi w zakresie transportu, nie wyobraża sobie funkcjonowania bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Chroni ona przedsiębiorstwo w sytuacjach, kiedy niewywiązanie się, lub nienależyte wywiązanie z kontraktu jest czasem obłożone surową karą, a z przyczyn losowych nie da się go uniknąć.

Ubezpieczyć można praktycznie każdy rodzaj działalności, choć może nie zawsze jest to celowe. Potrzebujemy ubezpieczenia, kiedy w ramach prowadzonej przez nas działalności może dojść do zniszczenia mienia klienta, powstania szkody finansowej w wyniku nienależytego wykonania usługi, czy szkody na osobie klienta – na przykład w przypadku usług fryzjerskich, kosmetycznych, czy medycyny estetycznej. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres OC prowadzonej działalności gospodarczej, czyli ubezpieczenie firmy w wariancie podstawowym:

 • Odpowiedzialność za delikt i Odpowiedzialność Cywilna za  kontrakt,
 • Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • Odpowiedzialność Cywilna za wytworzony produkt,
 • Odpowiedzialność za szkody w założonych przez firmę instalacjach podziemnych,
 • Odpowiedzialność Cywilna za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • Odpowiedzialność Cywilna najemcy nieruchomości – kiedy prowadzimy działalność w wynajętym lokalu.

W przykładowym wariancie rozszerzonym, ubezpieczenie firmy może obejmować:

 • Odpowiedzialność Cywilna pracodawcy,
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym/ poddanym obróbce,
 • Odpowiedzialność Cywilna za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska,
 • Odpowiedzialność Cywilna za czyste straty finansowe,
 • OC za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy

Żaden ubezpieczyciel nie pochwali się wprost sztywną i z góry określoną kwotą składki za np. ubezpieczenie OC firmy budowlanej https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-remontowo-budowlanej/ciechanow/. Jest ona zawsze kalkulowana indywidualnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ryzyka wystąpienia szkody, sumy ubezpieczenia i innych zmiennych czynników. Minimalna składka to około 250 złotych rocznie, jednak jak się nietrudno domyśleć, jest to oferta typu „żeby mieć”.
Wybierając polisę dla firmy, powinniśmy zdecydować się na taką, która rzeczywiście zagwarantuje pokrycie strat w przypadku ich powstania, a warunki wykluczające wypłatę odszkodowania nie będą niemożliwe, co się czasem zdarza w przypadku tanich polis.

Jakich warunków wyłączających możemy się spodziewać w przypadku OC firmy?

Ubezpieczyciel firmy zazwyczaj nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego,
 • będące następstwem aktów terrorystycznych, działań wojennych, rewolucji, strajków, zamieszek, demonstracji lub innych rozruchów społecznych,
 • wyrządzone przez powolne działanie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, hałasu, dymu lub sadzy, zagrzybienie, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie się terenu i inne podobne zjawiska,
 • powstałe w związku ze składowaniem lub przetwarzaniem odpadów,
 • spowodowane trzęsieniem ziemi,
 • powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, użytkowaniem, wykorzystaniem, przetwarzaniem, handlem lub transportem broni, materiałów wybuchowych, amunicji lub środków pirotechnicznych,
 • związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
 • związane z wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych, promieni laserowych i maserowych, skażeniem radioaktywnym lub oddziaływaniem energii jądrowej lub promieniowania jonizującego,
 • spowodowane przez lub w związku z oddziaływaniem azbestu lub materiałów zawierających azbest.

I naprawdę wiele, wiele innych. Przed zawarciem umowy o ubezpieczenie OC firmy budowlanej (https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-remontowo-budowlanej/dolnoslaskie/), należy dokładnie wczytać się w warunki ubezpieczenia. Może się bowiem okazać, że nie obejmuje ono właśnie tego, na czym zależy nam najbardziej. Agenci ubezpieczeniowi, mimo że powinni wiedzieć o sprzedawanych polisach wszystko, nawet jeśli wiedzą – nie zawsze uczciwie dzielą się tym z klientem. Cóż – tego że nikomu tak nie zależy na naszym interesie, jak nam samym, nikomu chyba nie trzeba uświadamiać.

Ubezpieczenie firmy – czy naprawdę warto?

Wobec wysokich składek i wielu warunków wykluczających ochronę, właściciele firm rozważający ubezpieczenie firmy zastanawia się, czy aby na pewno warto wykupić OC działalności. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe i decyzja należy do przedsiębiorcy. Czasem rodzaj prowadzonej działalności wymusza wykupienie polisy Odpowiedzialności Cywilnej, jeśli chcemy, żeby klienci w ogóle brali pod uwagę współpracę z naszą firmą.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/
Dodaj do zakładek Link.